Prima pagina Contact
ANUNT CONCURS
8 Nov 2016 14:51

Scoala Gimnaziala nr. 97 cu sediul in Bucuresti, Str. Viorele nr. 7, Sector 4, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale de executie vacante pe perioada nedeterminata, aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in cadrul institutiei: ingrijitoare – 1 post ; informatician – 1 post ;secretar – 1 post

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.: a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; d) are capacitate deplina de exercitiu; e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

Ingrijitoare:  nivelul studiilor: scoala generala sau studii medii; vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului: 6 luni ; disponibilitate pentru program flexibil, inclusiv pentru activitati in week-end

Informatician: studii superioare de specialitate, conform Legii nr. 1/2011; vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului: minimum 2 ani; cunostinte de intreţinere hardware si software; proiectarea si gestionarea bazelor de date, securitate in internet; administrare pagina WEB; operare in baza de date SIIIR, disponibilitate pentru program flexibil, inclusiv pentru activitati in week-end

Secretar: studii superioare (juridice sau administratie publica); vechime in munca minimum 10 ani; cunostinte de utilizare TIC, operare pe calculator (word, excel). cunostinte de legislatie privind elaborarea deciziilor, intocmirea si administrarea corespondentei oficiale; cunostinte privind intocmirea si eliberarea documentelor scolare, actelor de studii, duplicatelor de pe actele de studii; cunostinte privind incadrarea personalului; cunostinte privind evidenta si pastrarea documentelor unitatii; capacitate de gestionare a timpului si prioritatilor; abilitaţi de comunicare si relationare; disponibilitate la timp de lucru prelungit, program flexibil, inclusiv pentru activitati in week-end

Concursul pentru cele trei posture se va organiza conform calendarului urmator: 24 noiembrie 2016, ora 16.00 – data limita pentru depunerea dosarelor 5 decembrie 2016, ora 10:00: proba scrisa; 7 decembrie 2016, ora 10:00: proba practica; 7 decembrie 2016, ora 12:00: proba interviu.

Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente: 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare; 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica; 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie; 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 7. curriculum vitae. Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Scolii Gimnaziale nr. 97 din Bucuresti, si la telefon: 021/330.25.45.

Asculta imnul scolii!
Versuri:
Link-uri utile

Ori să se revizuiască, primesc! dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, primesc! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, şi anume în punctele esenţiale.

Farfuridi, din